භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව රුක්ඛ මූල ගතවීම

රුක්ඛ මූල ගතවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close