භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව අරණ්‍ය ගත වීම

අරණ්‍ය ගත වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close