භාවනාවමෛත්‍රී උපේක්ෂා

උපේක්ෂා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close