නිවන් මග ලෝකෝත්තර අර්ථ

ලෝකෝත්තර අර්ථ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා