නිවන් මග චුති සිත හා පටිසන්ධිය වන අයුරු

චුති සිත හා පටිසන්ධිය වන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close