නිවන් මග කර්ම යන්නෙහි දෙආකරය විග්‍රහය

කර්ම යන්නෙහි දෙආකරය විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close