නිවන් මග කර්මජ කය , භෞතික කය

කර්මජ කය , භෞතික කය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close