නිවන් මග අවංකයි පිරිසිදුයි පවිත්‍රයි ප්‍රභාශ්වරයි විග්‍රහය

අවංකයි පිරිසිදුයි පවිත්‍රයි ප්‍රභාශ්වරයි විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close