පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්චසමුප්පාදය හටගැනීම රෝස මල ඇසුරෙන්

පටිච්චසමුප්පාදය හටගැනීම රෝස මල ඇසුරෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා