නිවන් මග දස අකුසල් ඇතිවුන අයුරු

දස අකුසල් ඇතිවුන අයුරු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා