නිවන් මග මුල් අකුසලය පහළවීම

මුල් අකුසලය පහළවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close