පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ අවිද්‍යා සහගත හටගැනීම

අවිද්‍යා සහගත හටගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා