පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්චසමුප්පාද වර්ග

පටිච්චසමුප්පාද වර්ග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා