නිවන් මගනිවන සුදුස්සාට පමණක් බණ කිවිය යුතු බව

සුදුස්සාට පමණක් බණ කිවිය යුතු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close