නිවන් මගනිවන කාලාම සුත්‍රයට අනුව වැඩ අවැඩ සොයා

කාලාම සුත්‍රයට අනුව වැඩ අවැඩ සොයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close