අභිධර්මයචිත්තයසිත සිතුවිලි

සිතුවිලි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close