නිවන් මග යථා ධම්ම සාසන

යථා ධම්ම සාසන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close