නිවන් මග යතාපරද

යතාපරද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close