පටිච්චසමුප්පාදය සකස් වූ සියල්ල පටිච්ච සමුප්පන්න බව

සකස් වූ සියල්ල පටිච්ච සමුප්පන්න බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා