පටිච්චසමුප්පාදය සතර ආකාර පටිච්ච සමුප්පාදයන් ක්‍රියාත්මක වීම

සතර ආකාර පටිච්ච සමුප්පාදයන් ක්‍රියාත්මක වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා