පටිච්චසමුප්පාදය රාග සහගත සිතුවිලි අත් හැරිම

රාග සහගත සිතුවිලි අත් හැරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා