පටිච්චසමුප්පාදය උදය වැය දැකීම

උදය වැය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා