ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ගන්දබ්බයෙකු පිටවීම

ගන්දබ්බයෙකු පිටවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා