පටිච්චසමුප්පාදය යටපත් වු උතුම් සාසන

යටපත් වු උතුම් සාසන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා