පටිච්චසමුප්පාදය ලෞකික භාෂා රීති ඔස්සේ බුදු දහම නිගමනය කිරීම

ලෞකික භාෂා රීති ඔස්සේ බුදු දහම නිගමනය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා