පටිච්චසමුප්පාදය ත්‍රිලක්ෂණය පිලිබඳ පහල කර ගත යුතු සියුම් නුවන

ත්‍රිලක්ෂණය පිලිබඳ පහල කර ගත යුතු සියුම් නුවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා