පටිච්චසමුප්පාදය අවබෝධය භාෂාවක් නොවෙන බව

අවබෝධය භාෂාවක් නොවෙන බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා