පටිච්චසමුප්පාදය දහමට බහා බැලීමේ හැකියාව

දහමට බහා බැලීමේ හැකියාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා