පටිච්චසමුප්පාදය කළ්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුරින් දහම් ශ්‍රවනය වී සත්‍යය

කළ්‍යාණ මිත්‍ර ඇසුරින් දහම් ශ්‍රවනය වී සත්‍යය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා