ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය සම්මතයෙන් සැලකීම

සම්මතයෙන් සැලකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා