ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය චුති වන අවස්ථාව

චුති වන අවස්ථාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා