ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය මරණානුස්සතිය වැඩීමෙන් අමරණීය විය යුතු බව

මරණානුස්සතිය වැඩීමෙන් අමරණීය විය යුතු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා