ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය සිහිනැති වන ආකාරය

සිහිනැති වන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා