ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය මරණය තෙක් නොසිට අප්‍රමාදී වීමෙන්

මරණය තෙක් නොසිට අප්‍රමාදී වීමෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා