දාන කථාපිංදානමය පින බුදුන් ඇතුළු මහරහතුන්ට ආවාසයක් සාදා දුන්න හා සමානයි

බුදුන් ඇතුළු මහරහතුන්ට ආවාසයක් සාදා දුන්න හා සමානයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා