නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච සුව හෝ අසුව යන දෙකම අසාර ලෝකයට අයිති බව

සුව හෝ අසුව යන දෙකම අසාර ලෝකයට අයිති බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close