භාවනාවසමාධි ලෞකික සමාධි වලින් මත් වීමේ අවදානම

ලෞකික සමාධි වලින් මත් වීමේ අවදානම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close