භාවනාවසමාධි විදසුන් නුවණ වැඩීම

විදසුන් නුවණ වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close