භාවනාවසමාධි ශාසනය සමාධිය කෙලවර කරගෙන නොපවතින බව

ශාසනය සමාධිය කෙලවර කරගෙන නොපවතින බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close