පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු බොදුනුවෝ යථාර්තය දැක දුකින් මිදිය යුතු බව

බොදුනුවෝ යථාර්තය දැක දුකින් මිදිය යුතු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close