පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු හිත බන්දාගැනීම් වල භයානකත්වය

හිත බන්දාගැනීම් වල භයානකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close