පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු අප්‍රමාදීව ලැබුණු අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගත යුතු බව

අප්‍රමාදීව ලැබුණු අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගත යුතු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close