පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්ච සමුප්පන්න බව

පටිච්ච සමුප්පන්න බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා