ධර්මවබෝධයට ප්‍රත්‍ය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close