දේශකයාගේ චිත්ත කිරණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close