සදහම් ශ්‍රවණයේදී ශබ්දය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close