උතුම් ගුණ හා ඉන් ලැබෙන උපනිස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close