නිවන් මගනිවන ඇලීම ගැටීම මුලවිමෙන් මිදීම

ඇලීම ගැටීම මුලවිමෙන් මිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close