ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍රපිරිත් සජ්ජායනා කිරීම දේශකයාගේ දහම් අවබෝධය සමග නැගෙන ශක්ති

දේශකයාගේ දහම් අවබෝධය සමග නැගෙන ශක්ති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close