අභිධර්මයචිත්තයසිත ලෝභ සිත් හතර

ලෝභ සිත් හතර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close